menu_h
Удостоверение за успешно завършване

На успешно завършилите курсовете се издава свидетелство за професионална квалификация от ИСК, регистрирано и признато от Министерството на образованието и науката на Република България и в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (ДВ бр.75 от 27.08.2004 г.). Освен това се издава и съвместен сертификат от Института за следдипломна квалификация и Азиатско-Тихоокеанския университет "Рицумейкан" (Япония).
menu_h