menu_h

Какви качества трябва да има глобалният лидер?

Практически метод за развитие на умения комбиниран с японско ноу-хау ще създаде лидери от ново поколение, точно такива, от които фирмата ви се нуждае, точно такива, за каквито мечтаете. "Практически знания и умения за преодоляване на трудностите".
Ето какво предлага нашият Център за развитие на управленски умения в безпрецедентния курс, насочен към мениджърите на малки и средни предприятия. .
Главните цели на проекта ЦРУУ са:
  • Развитие на глобално мислене и способност за анализиране на сложните процеси в българската икономика в контекста на непрестанно изменящата се бизнес среда.
  • Усвояване на нови знания, умения и методи за модерно, креативно и иновативно управление чрез изграждане на екип.
  • Опознаване на културните сходства и различия в бизнеса и интеграция на културните ценности в стила на бизнес лидерите.
  • Възпитаване на съзнание за фирмена социална отговорност характерно за лидерите с цялостен подход.
menu_h